Villkor för tillhandahållande, leverans och uppdatering av batteriladdare och tillbehör

1 Giltighet

Följande villkor gäller för försäljning, leverans och uppdatering av laddningsinfrastruktur och tillbehör (hädanefter e-mobilitetsutrustning) från Volkswagen Group Charging GmbH (hädanefter Elli) till köparen (hädanefter kund) utan hänsyn till om Elli tillverkar maskinvaran själva eller köper in den av underleverantörer (i Tyskland gäller §§ 433, 650 BGB). De allmänna villkoren nedan gäller endast om kunden är konsument (enligt tysk lag § 13 BGB).

2 Ändringar av villkoren

Elli förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor på ett sätt som bedöms som rimligt för kunden och exklusivt med framtida verkan. Ändringarna kommer endast att träda i kraft efter kundens godkännande.

3 Föremål för avtalet

3.1 Elli ska sälja och förse kunden med e-mobilitetsutrustning i enlighet med detta avtal och tillhandahålla uppdateringar av kundens e-mobilitetsutrustning. Kunden kan beställa utrustningen från Ellis webbutik för slutanvändare (nedan kallad "Webbutiken").

3.2 Tillgänglig e-mobilitetsutrustning inklusive tillhörande produktspecifikationer kan kunden när som helst laddas ner från nätbutiken. Beroende på typen av e-mobilitetsutrustning kan man eventuellt behöva installera och använda en programvara för att alla funktioner ska kunna användas.

3.3 Typen av och antalet e-mobilitetsutrustning som Elli levererar till kunden baseras på specifika beställningar enligt punkt 4.2.

3.4 För köp av e-mobilitetsutrustning med LTE-funktion gäller:

LTE-funktionen får endast användas i EU-länder samt i Storbritannien, Schweiz och Norge. Den får inte användas i följande europeiska områden: Nordcypern, Färöarna, franska territorier (Franska Guyana, Polynesien, Tahiti, Guadeloupe, La Réunion, Martinique, Nya Kaledonien, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre och Miquelon, Wallis- och Futunaöarna, Clippertonön, Franska syd- och Antarktisterritorierna), Gibraltar, Grönland, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Nederländska Antillerna (även ABC-öarna och Sint Maarten), portugisiska territorier med undantag av fastlandet, Madeira och Azorerna samt spanska territorier med undantag av fastlandet, Balearerna, Kanarieöarna, Ceuta och Mellila.

3.5 Om LTE-funktionen ändå används i ett land där detta inte är tillåtet förbehåller sig Elli rätten att stänga av LTE-anslutningen och blockera kommunikationen via LTE.

3.6 Alla annan användning av LTE-datavolymen som tillhandahålls för e-mobilitetsutrustningen av Elli är förbjuden. Missbruk av datavolymen leder till att LTE-funktionen omgående stängs av.

4 Avtalstecknande

4.1 Ellis erbjudanden i tjänste- och produktbeskrivningarna är inte bindande. Kundens beställning av e-mobilitetsutrustning är ett bindande avtal och sker enligt specifika beställningar från kunden.

4.2 Kunden kan välja e-mobilitetsutrustningen som Elli erbjuder, lägga den i kundvagnen och beställa den via nätbutiken. Kunden kan utföra beställningen som gäst eller via sitt ŠKODA-kundkonto.

4.3 Om kunden ännu inte har ett personligt kundkonto hos ŠKODA AUTO a.s. (ŠKODA ID-konto) kan detta skapas av kunden innan beställningen slutförs. Kunden anger en e-postadress och ett lösenord och får sedan ett automatiskt e-postmeddelande från ŠKODA AUTO a.s. För att aktivera ŠKODA ID-kontot måste kunden bekräfta det via länken e-postmeddelandet. Därmed verifieras att den angivna e-postadressen är korrekt. Innan kunden kan fortsätta till kassan måste kunden godkänna att kundens profilinformation (grundprofil, adress, telefonnummer) i ŠKODA ID-kontot får överföras till Elli.

4.4 Därefter är kunden inloggad i nätbutiken och kan komplettera sina kunduppgifter, som behövs för beställning, leverans och betalning. Uppgifter som leveransadress, faktureringsadress, e-postadress och telefonnummer som lämnas av kunden vid betalningen sparas på ŠKODA ID-kontot. Vid beställning som gäst måste kunduppgifterna som anges i punkt 1 anges av kunden för att beställningen ska kunna behandlas. Kundens personliga uppgifter sparas dock inte i ŠKODA ID-kontot när man handlar som gäst. Innan beställningen skickas får kunden möjlighet att granska och om nödvändigt ändra de lämnade uppgifterna en gång till (till exempel artikelnamn, antal artiklar, namn, adress, betalningsmetod). Först när kunden klickar på ”Betala nu” lämnar kunden ett bindande anbud till Elli om att ingå ett avtal om köp.

4.5 Om kunden vill använda bidraget "Grön Teknik" måste den svara på enkäten och ange de uppgifter som krävs för revisionen av Skatteverket.  Rabattförmånen kan endast användas när du köper ett ID. Charger Pro tillsammans med en installationstjänst.

4.6 Elli bekräftar mottagandet av beställningen omedelbart efter att beställningen skickats i form av en icke bindande beställningsbekräftelse via e-post. Beställningsbekräftelsen utgör ännu inget godkännande av kundens anbud, såvida Elli inte förutom mottagandet av anbudet samtidigt godkänner anbudet.

4.7 Ett avtal sluts när Elli godkänner kundens beställning genom en orderbekräftelse (vanligtvis via e-post) eller genom leverans av varorna. I detta e-postmeddelande eller i ett separat e-postmeddelande, dock senast vid leverans av e-mobilitetsutrustningen, får kunden avtalstexten inklusive fakturan på ett varaktigt medium (e-post, PDF-fil). Avtalstexten sparas i enlighet med reglerna om personuppgiftsskydd.

4.8 Om kunden använder rabattalternativet "Grön Teknik" och i enkäten uppger att den uppfyller alla krav, kommer kunden få en faktura reducerad med subventionsbeloppet.

4.9 Elli vidarebefordrar de kunduppgifter som krävs för subventionen till Skatteverket. Om det visar sig att kunden lämnat felaktiga uppgifter efter att Skatteverket har granskat kundens ansökan kommer Elli att informera kunden om detta och ge kunden möjlighet att rapportera rätt uppgifter till Elli inom 14 dagar

4.10 Om kunden inte meddelar Elli rätt uppgifter i tid, eller om Skatteverkets utredning visar att kunden inte är berättigad, skickar Elli kunden en uppdaterad faktura och kunden blir skyldig att betala Elli tilläggsbeloppet (se klausul 11.5).

4.11 Fakturering sker elektroniskt.

4.12 Elli kontrollerar Kundens beställning och förbehåller sig rätten att neka beställningen. I detta fall sluts inget avtal. Elli informerar i så fall kunden om detta omedelbart och ersätter eventuella utlägg som kunden har gjort utan dröjsmål.

4.13 Avtalet tecknas på svenska.

5 Leverans, produkttillgänglighet

5.1 Leveranstiden avtalas med kunden eller anges av Elli när beställningen tas emot. Om Elli anger dagar, veckor eller månader, beräknas leveranstiden från det angivna datumet eller från dagen för överenskommelsen om leveranstiden enligt punkt 1. I enstaka fall kan leveranstiden vara ca 9 månader efter kundens bindande beställning.

5.2 Om Elli inte kan uppfylla den bindande leveranstiden av skäl som Elli inte kan påverka (till exempel produktbrist), informerar Elli kunden omedelbart och meddelar samtidigt den förväntade nya leveranstiden.

5.3  Om e-mobilitetsutrustningen inte heller finns tillgänglig inom den nya leveranstiden har Elli och kunden rätt att säga upp avtalet helt eller delvis. Alla utlägg som kunden redan haft återbetalas omedelbart av Elli med betalningsmetoden som kunden valt. Som produktbrist i detta avseende avses i synnerhet någon av Ellis underleverantörers oförmåga att leverera i tid till Elli, förutsatt att Elli har gjort en motsvarande täckningstransaktion, varken Elli eller underleverantören är ansvariga för bristen och Elli inte är skyldig att på annat sätt anskaffa produkten i det enskilda fallet.

5.4 Elli levererar endast till kunder som är folkbokförda (faktureringsadress) i Sverige och som har sin leveransadress i samma land.

6 Leverans, ort för fullgörande, riskövertagande

6.1 Elli levererar e-mobilitetsutrustningen till den adress som angetts av kunden vid beställningen som utgör orten för fullgörande av leveransen. Leveransdatum meddelas kunden enligt punkt 5.1.

6.2 Med reservation för punkt 5 överförs kostnader och risker till kunden vid leveransen av e-mobilitetsutrustningen. Den konkreta platsen för överförandet av risker anges i punkt 6.1.

7 Priser och leveransvillkor

7.1 Alla priser som Elli anger i nätbutiken är inklusive lagstadgad moms.

7.2 Fraktkostnaderna meddelas kunden i beställningsformuläret och ska betalas av kunden, såvida kunden inte utnyttjar sin ångerrätt.  Kunden kan även kontrollera fraktkostnaderna i nätbutiken.

7.3 Vid returnering av varorna står kunden för de direkta fraktkostnaderna.

8 Överförande av äganderättsförbehåll och egendom

Fram till datumet för kundens fullständiga betalning är e-mobilitetsutrustningen Ellis egendom.

9 Betalningsmetoder

9.1 Elli erbjuder kunden de olika betalningsmetoderna som anges i nätbutiken.

9.2 Betalning av köpeskillingen ska ske omedelbart efter att avtalet ingåtts. Om betalningsdatum bestäms enligt kalender är kunden redan genom att missa betalningsdatumet i dröjsmål med betalningen. I detta fall måste kunden betala Elli dröjsmålsränta uppgående till 5 procentenheter över basräntan.

9.3 Kundens skyldighet att betala dröjsmålsränta utesluter inte ytterligare krav från Elli med anledning av dröjsmålet.

9.4 Köpeskillingen ska betalas i Svenska kronor.

10 Garantikrav, kundens garantirättigheter

10.1 Elli garanterar att e-mobilitetsutrustningen är fri från material- och tillverkningsfel och att den uppfyller lagstadgade standarder.

10.2 Elli ansvarar för väsentliga brister i enlighet med lagstadgade bestämmelser (i Tyskland gäller §§ 434 ff. BGB).

10.3 Ytterligare garantiansvar för e-mobilitetsutrustningen som levererats av Elli föreligger endast om det uttryckligen anges i orderbekräftelsen.

10.4 E-mobilitetsutrustning får endast installeras, avinstalleras, underhållas och repareras av behöriga elektriker. Felaktig eller olämplig installation, reparation eller modifiering av e-mobilitetsutrustning (t.ex. olämplig förvaring, användning av andra reservdelar än originalreservdelar, ändringar som inte är förenliga med den avsedda användningen, eller felaktig implementering av drifts- och installationsanvisningar) kan innebära att garantin upphör att gälla.

10.5 Om kunden utövar sina garantirättigheter i händelse av en defekt i e-mobilitetsutrustningen, och om Ellis inspektion av e-mobilitetsutrustningen visar att defekten beror på olämplig eller felaktig installation, avinstallation eller reparation, eller olämpligt eller felaktigt underhåll (särskilt om utföraren saknar behörighet), ska kunden stå för Ellis samtliga kostnader i samband med inspektionen av defekten.

10.6 Elli tar inget ansvar för defekter eller skador på e-mobilitetsutrustningen som beror på normalt slitage.

11 Kundens ångerrätt

11.1 Om kunden även har gett Elli i uppdrag att installera e-mobilitetsutrustningen och om det efter det att avtalet tecknats visar sig att en installation inte är möjlig på grund av en omständighet som kunden inte ansvarar för, har kunden rätt att ångra köpet av e-mobilitetsutrustningen.

11.2 Enligt punkt 11.1 kommer Elli omedelbart återbetala alla av kunden erlagda belopp och återta e-mobilitetsutrustningen kostnadsfritt, om leverans till kunden redan har skett.

12 Ansvar

12.1 Elli bär ansvar för skadestånd, oavsett rättslig grund, inom ramen för felansvar när skadan orsakats med uppsåt eller till följd av grov vårdslöshet. Vid vårdslöshet som inte är grov ansvarar Elli, med förbehåll för lagstadgade ansvarsbegränsningar (till exempel tillbörlig aktsamhet i egna angelägenheter; obetydlig försumlighet) endast

a)  för skadestånd till följd av skador på liv, kropp eller hälsa,

b)  för skadestånd till följd av brott mot ett väsentligt avtalsåtagande (åtagande vars uppfyllande över huvud taget möjliggör genomförandet av avtalet och som avtalsparten regelbundet litar på och ska kunna lita på); i detta fall är dock Ellis skadeståndsansvar begränsat till ersättning för skada som kan förutses och som är vanligen förekommande.

12.2  De ansvarsbegränsningar som anges i punkt 12.1 gäller även vid brott mot åtaganden genom, eller till fördel för, personer vars fel Elli ansvarar för enligt lag. De gäller inte om Elli medvetet underlåtit att meddela en brist, övertagit garanti för kvaliteten på e-mobilitetsutrustningen eller för anspråk från kunden enligt produktansvarslagen.

12.3  Elli ansvarar inte för oförutsedda indirekta skador, följdskador eller utebliven vinst, om det inte föreligger ett fall enligt punkt 12.1.

12.4  Kunden kan endast säga upp avtalet eller ånga köpet av produkten vid försumlighet som inte beror på någon brist, om Elli ansvarar för försumligheten. Kunden har ingen fri uppsägningsrätt (särskilt enligt §§ 650, 648 BGB som gäller i Tyskland). I övrigt gäller lagstadgade förutsättningar och rättsliga följder.

12.5  Kunden är ansvarig för eventuella utgifter som Elli ådragit sig och hela kostnaden för e-mobilitetsutrustningen ifall "Grön Teknik"-bidraget avslås eller refuseras av Skatteverket till följd av att kunden, eller annan tredjepartsinstallatör, har lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter till Elli i samband med "Grön Teknik"-bidraget.

13  Programvaruuppdateringar

13.1 Elli säkerställer att kunden får de programvaruuppdateringar som krävs för att e-mobilitetsutrustningen ska efterleva avtalet och att kunden får information om detta. I de nödvändiga programvaruuppdateringarna ingår även säkerhetsuppdateringar. Dessutom erbjuder Elli valfria programvaruuppdateringar för att utöka e-mobilitetsutrustningens funktionsduglighet. Om kunden underlåter att inom rimlig tid installera en nödvändig uppdatering som ställts till dennes förfogande, har Elli inget ansvar för produktfel som enbart kan hänföras till avsaknaden av sådan uppdatering.

13.2 Under installationsprocessen kan e-mobilitetsutrustningen inte användas för laddning. Installationsprocessens längd beror på programvaruuppdateringens omfattning.

14  Slutbestämmelser

14.1 Avtal mellan Elli och kunden omfattas av Förbundsrepubliken Tysklands lagar, utan tillämpning av lagen om internationella köp (CISG). De nationella bestämmelserna gällande begränsning av lagval och tillämplighet av tvingande bestämmelser, i synnerhet i landet där kunden bor som konsument, påverkas inte i och med detta avtal. Lagstadgade tvingande regler, i synnerhet regler som gäller särskilda skyldigheter, berörs inte.

14.2  Ändringar av och tillägg till avtalat måste göras skriftligen. Det gäller även för ändring av kravet på skriftliga dokument. Muntliga ändringar av avtalet behandlas inte här.

14.3  Om någon bestämmelse i detta avtal skulle vara ogiltig, eller om en ofullständighet i avtalet framkommer, påverkas inte avtalets giltighet i övrigt. Parterna åtar sig att ersätta en ogiltig bestämmelse med en giltig bestämmelse som i ekonomiskt hänseende stämmer närmast överens med den ogiltiga bestämmelsens innebörd och syfte. Detta gäller även om avtalet är ofullständigt.

Version från maj 2022

Allmänna villkor för utförande av installationstjänster för laddare

1 Giltighet

De allmänna villkoren nedan gäller installation av laddningsinfrastruktur och tillbehör genom Volkswagen Group Charging GmbH (hädanefter Elli) hos kunden utan hänsyn till om Elli utför installationen själva eller om den utförs av någon annan. De allmänna villkoren nedan gäller endast om kunden är konsument (enligt tysk lag § 13 BGB).

2 Föremål för avtalet

2.1 Elli åtar sig inom ramen för följande villkor att installera laddningsinfrastrukturen samt utföra tillhörande tjänster (hädanefter installationstjänster) åt kunden.

2.2 Installationstjänster kan endast beställas om kunden även köper laddningsinfrastruktur från Elli.

2.3 Som en del av installationstjänsterna ingår en individuell Home Check enligt punkt 4 samt installation av laddningsinfrastrukturen enligt punkt 6.

2.4 Elli har rätt att anlita ett specialistföretag (hädanefter installationspartner) för att utföra installationstjänsterna.

2.5 Kunden beställer installationstjänsterna via Ellis B2C nätbutik (hädanefter nätbutik).

2.6 Elli erbjuder installationstjänsterna som ett standardinstallationspaket till en fast avgift.  Kunden kan hela tiden se villkoren för och omfattningen av standardinstallationspaketet i nätbutiken och i beskrivningen av tjänsterna i avtalet.

3 Avtalstecknande

3.1 Ellis erbjudanden i tjänste- och produktbeskrivningarna är inte bindande. Kundens beställning av installationstjänsten är ett bindande avtalserbjudande.

3.2  Kunden kan välja installationstjänsten som Elli erbjuder, lägga den i kundvagnen och beställa den via nätbutiken. Kunden kan utföra beställningen som gäst eller via sitt ŠKODA-kundkonto.

3.3  Om kunden ännu inte har ett personligt kundkonto hos ŠKODA AUTO a.s. (ŠKODA ID-konto) kan detta skapas av kunden innan beställningen slutförs. Kunden anger en e-postadress och ett lösenord och får sedan ett automatiskt e-postmeddelande från ŠKODA AUTO a.s. För att aktivera ŠKODA ID-kontot måste kunden bekräfta det via länken e-postmeddelandet. Därmed verifieras att den angivna e-postadressen är korrekt. Innan kunden kan fortsätta till kassan måste kunden godkänna att kundens profilinformation (grundprofil, adress, telefonnummer) i ŠKODA ID-kontot får överföras till Elli.

3.4 Därefter är kunden inloggad i nätbutiken och kan komplettera sina kunduppgifter, som behövs för beställning, leverans och betalning. Uppgifter som leveransadress, faktureringsadress, e-postadress och telefonnummer som lämnas av kunden vid betalningen sparas på ŠKODA ID-kontot. Vid beställning som gäst måste kunduppgifterna som anges i punkt 1 anges av kunden för att beställningen ska kunna behandlas. Kundens personliga uppgifter sparas dock inte i ŠKODA ID-kontot när man handlar som gäst.

3.5 Innan beställningen skickas får kunden möjlighet att granska och om nödvändigt ändra de lämnade uppgifterna en gång till (till exempel namn, adress, betalningsmetod). Först när kunden klickar på ”Genomför köpet” lämnar kunden ett bindande anbud till Elli om att ingå ett avtal.

3.6 Elli bekräftar mottagandet av beställningen omedelbart efter att beställningen skickats i form av en icke bindande beställningsbekräftelse via e-post. Beställningsbekräftelsen utgör ännu inget godkännande av kundens anbud, såvida Elli inte förutom mottagandet av anbudet samtidigt godkänner anbudet.

3.7 Ett avtal sluts när Elli godkänner kundens beställning genom en orderbekräftelse (vanligtvis via e-post) eller genom att installationstjänsten utförs. I detta e-postmeddelande eller i ett separat e-postmeddelande, dock senast vid utförandet av installationstjänsten, får kunden avtalstexten inklusive fakturan på ett varaktigt medium (e-post, PDF-fil). Avtalstexten sparas i enlighet med reglerna om personuppgiftsskydd.

3.8 Fakturering sker elektroniskt.

3.9 Elli kontrollerar Kundens beställning och förbehåller sig rätten att neka beställningen. I detta fall sluts inget avtal. Elli informerar i så fall kunden om detta omedelbart och ersätter eventuella utlägg som kunden har gjort utan dröjsmål.

3.10 Avtalet tecknas på svenska.

4 Home Check

4.1 Elli erbjuder kunden inom ramen för standardinstallationspaketet en så kallad Home Check.  Home Check innefattar en detaljerad kontroll och utvärdering av den lokala omgivningen och nätinfrastrukturen.

4.2  Inför genomförandet av Home Check kontaktar installationspartnern, efter att avtalet slutits enligt punkt 3.7, kunden via e-post eller telefon för att boka en tid.

4.3  Utförandet av Home Check (på plats eller med fjärranslutning) varierar beroende på land och de lokala förhållandena. Vilken variant (på plats eller med fjärranslutning) som utförs hos kunden kan man se i nätbutiken.

I samband med Remote Home Check analyseras de lokala förhållandena med hjälp av onlinefrågeformulär, uppladdning av foton, videosamtal samt telefonsamtal.

Vid Home Check på plats måste installationspartnern komma hem till kunden. Installationspartnern behöver för att genomföra en Home Check i synnerhet tillträde till säkringsskåp och till samtliga utrymmen inomhus och områden utomhus som berörs av installationen.

4.4 Efter Home Check får kunden en bindande uppskattning från installationspartnern om en installation av laddningsinfrastrukturen kan göras hos kunden eller ej.

4.5 Dessutom informerar installationspartnern kunden om ifall en installation av laddningsinfrastruktur är möjlig inom ramen för standardinstallationspaketet som Elli erbjuder. Om en installation av laddningsinfrastrukturen innebär extra kostnader tillhandahåller installationspartnern kunden ett bindande extra erbjudande som kunden kan acceptera. Avtalet ingås då mellan kunden och Installationspartnern.

5 Kundens ångerrätt

5.1 Om punkt 4.4 och 4.5 uppfylls kan kunden ångra avtalet om installationstjänster med Elli. I detta fall förbehåller sig Elli rätten att i enskilda fall kräva en avgift för genomförandet av Home Check på plats.

5.2 Kunden har ångerrätt enligt punkt 5.1 även när laddningsinfrastrukturen har köpts av Elli. Kunden kan då ångra köpeavtalet om laddningsinfrastruktur enligt samma villkor som anges i punkt 5.1.

5.3 Om punkt 5.1 och 5.2 uppfylls ersätter Elli omedelbart kunden alla redan betalda belopp, minus en eventuell avgift enligt punkt 5.1.

6 Installation

6.1 Installationen av laddningsinfrastrukturen görs av installationspartnern på plats hos kunden.

6.2 Inför genomförandet av installationen kontaktar installationspartnern efter slutförd Home Check kunden och bestämmer en tid för installation av laddningsinfrastrukturen. Elli och/eller installationspartnern bekräftar tiden via e-post eller på telefon till kunden.

6.3 Installationspartnern behöver för att genomföra installationen i synnerhet tillträde till säkringsskåp och till samtliga utrymmen inomhus och områden utomhus som berörs av installationen.

7 Avgift, betalningsmetoder

7.1 För installationstjänsterna (standardinstallationspaket) betalar kunden en engångsavgift. Kunden kan när som helst se avgiften i nätbutiken och på beställningsbekräftelsen.

7.2 Alla priser som Elli anger i nätbutiken är inklusive lagstadgad moms.

7.3 Betalning av avgiften ska ske omedelbart efter att avtalet ingåtts. Om betalningsdatum bestäms enligt kalender är kunden redan genom att missa betalningsdatumet i dröjsmål med betalningen. I detta fall måste kunden betala Elli dröjsmålsränta uppgående till 5 procentenheter över basräntan. Elli förbehåller sig rätten att tillämpa ytterligare dröjsmålsavgifter.

7.4 Avgiften ska betalas i Svenska kronor.

8 Tillträde till laddningsinfrastrukturen, kundens skyldigheter

8.1 Kunden låter Elli och/eller installationspartnern få tillträde till tomten samt laddningsinfrastrukturen enligt föregående överenskommelse om detta krävs för genomförandet av installationstjänsterna. Tillträdet till tomten innefattar även tillträde till kopplingsskåp, fördelarskåp och transformatorhus.

8.2 Kunden måste i synnerhet säkerställa tillträde till säkringsskåpet och vid behov göra berörda arbetsytor fritt tillgängliga.

8.3 Om kundens laddningsinfrastruktur befinner sig på område eller i byggnader tillhörande tredje part, åtar sig kunden att vidta alla rimliga och nödvändiga åtgärder för att även här säkerställa tillträde till laddningsinfrastrukturen enligt punkt 9.1, så att Elli och/eller installationspartnern kan utföra installationstjänsterna på rätt sätt. Kunden måste här i synnerhet säkerställa tillträdet till huvudfördelaren och vid behov samordna detta med ansvarig vaktmästare/hyresvärd.

8.4 Beroende på den aktuella typen av laddningsinfrastruktur kan installation och rätt funktion respektive idrifttagning av laddningsinfrastrukturen kräva att kunden säkerställer att Elli och/eller installationspartnern har tillgång till kundens internetanslutning. Kunden tillåter att Elli och/eller installationspartnern använder kundens WiFi-nät om installationen av laddningsinfrastrukturen kräver detta.

9 Ansvar

9.1 Elli bär ansvar för skadestånd, oavsett rättslig grund, inom ramen för felansvar när skadan orsakats med uppsåt eller till följd av grov vårdslöshet. Vid vårdslöshet som inte är grov ansvarar Elli, med förbehåll för lagstadgade ansvarsbegränsningar (till exempel tillbörlig aktsamhet i egna angelägenheter; obetydlig försumlighet) endast

a)  för skadestånd till följd av skador på liv, kropp eller hälsa,

b)  för skadestånd till följd av brott mot ett väsentligt avtalsåtagande (åtagande vars uppfyllande över huvud taget möjliggör genomförandet av avtalet och som avtalsparten regelbundet litar på och ska kunna lita på); i detta fall är dock Ellis skadeståndsansvar begränsat till ersättning för skada som kan förutses och som är vanligen förekommande.

9.2  De ansvarsbegränsningar som anges i punkt 9.1 gäller även vid brott mot åtaganden genom, eller till fördel för, personer vars fel Elli ansvarar för enligt lag. De gäller inte om Elli medvetet underlåtit att meddela en brist, övertagit garantin eller för anspråk från kunden enligt produktansvarslagen.

9.3  Elli ansvarar inte för oförutsedda indirekta skador, följdskador eller utebliven vinst, om det inte föreligger ett fall enligt punkt 9.1.

9.4  Kunden kan endast säga upp avtalet eller ånga köpet av produkten vid försumlighet som inte beror på någon brist, om Elli ansvarar för försumligheten. Kunden har ingen fri uppsägningsrätt (särskilt enligt §§ 650, 648 BGB som gäller i Tyskland). I övrigt gäller lagstadgade förutsättningar och rättsliga följder.

9.5 För att undvika tvivel är kunden ansvarig för 1), eventuella kostnader som Elli ådragit sig, och 2), hela priset för en installation då installationsbidraget "Grön Teknik" avslås eller refuseras till följd av att kunden uppgivit falsk, felaktig eller ofullständig information i samband med bidragsansökan "Grön Teknik".

10 Slutbestämmelser

10.1 Avtal mellan Elli och kunden omfattas av Förbundsrepubliken Tysklands lagar, utan tillämpning av lagen om internationella köp (CISG). De nationella bestämmelserna gällande begränsning av lagval och tillämplighet av tvingande bestämmelser, i synnerhet i landet där kunden bor som konsument, påverkas inte i och med detta avtal. Lagstadgade tvingande regler, i synnerhet regler som gäller särskilda skyldigheter, berörs inte.

10.2 Ändringar av och tillägg till avtalat måste göras skriftligen. Det gäller även för ändring av kravet på skriftliga dokument. Muntliga ändringar av avtalet behandlas inte här.

10.3 Om någon bestämmelse i detta avtal skulle vara ogiltig, eller om en ofullständighet i avtalet framkommer, påverkas inte avtalets giltighet i övrigt. Parterna åtar sig att ersätta en ogiltig bestämmelse med en giltig bestämmelse som i ekonomiskt hänseende stämmer närmast överens med den ogiltiga bestämmelsens innebörd och syfte. Detta gäller även om avtalet är ofullständigt.

Version från maj 2022

 

Sök på vår webbplats

Bra – Det finns goda möjligheter att installera en laddstation hemma hos dig.

Gör dig redo för nästa steg mot en elektrisk framtid.

Konfigurera och köpa en ŠKODA iV Charger

Tack för att du fyllde i uppgifterna.

Det kan finnas utmaningar med att installera ŠKODA iV laddare i ditt hem. Men var inte orolig, vi kommer göra vårat bästa för att hitta en lösning åt dig! Nedanför finner du olika detaljerade förslag, välj den som bäst reflekterar ditt svar.

1. Utmaning:

Din parkeringsplats tillhör ett flerbostadshus.

Hur du går vidare:

Kontrollera om det redan finns laddstationer i fastigheten.

√ Det finns redan laddstationer: Eftersom det redan finns laddstationer på plats bör det gå bra att installera en laddstation. Ofta kan det ta något längre tid eftersom det krävs tillstånd från hyresvärd/ bostadsrättsförening. Men eftersom det redan finns laddstationer så är det stor sannolikhet att du får tillstånd att installera en laddstation. 

Däremot kan kostnaderna vid denna installation avvika från våra standardpriser. Efter att du skickat din beställning kommer vår installationspartner att göra en översyn av fastighetens förutsättningar och möjligheterna för en installation. Om det krävs installationsarbete utöver vad som ingår i vårt erbjudande får du en offert på tillkommande arbete.

X Det finns inga laddstationer: I detta fall kan processen ta längre tid, då det kan ta tid att få tillstånd från hyresvärd/ bostadsrättsförening.

Efter att du skickat din beställning kommer vår installationspartner att göra en översyn av fastighetens förutsättningar och möjligheterna för en installation. Om det krävs installationsarbete utöver vad som ingår i vårt erbjudande får du en offert på tillkommande arbete. Installatören kan eventuellt även hjälpa till med tillståndet. För ytterligare information eller frågor kontakta vår kundsupport : 00800 80 247 247.

2. Utmaning:

Om du inte är ägare till fastigheten måste hyresvärden eller bostadsrättsföreningen ge tillstånd till installationen. Om inget tillstånd ges, kan installationen inte utföras.

Hur du går vidare:

Kontrollera att hyresvärd/ bostadsrättsförening godkänner installationen innan du lägger din beställning.

3. Utmaning:

Din parkeringsplats har inte tillgång till el.

Hur du går vidare:

Mät och se om avståndet till närmsta eluttag/elcentral är mer än 10 meter.

√ Ja, det är över 10 meter: Detta innebär att det eventuellt kan tillkomma extra installationskostnader utöver vårt standardpaket. Efter att du skickat din beställning kommer vår installationspartner att göra en översyn av fastighetens förutsättningar och möjligheterna för en installation. Om det krävs installationsarbete utöver vad som ingår i vårt erbjudande får du en offert på tillkommande arbete.

X Nej, det är mindre än 10 meter: Det är stor sannolikhet att installationen är genomförbar och ingår i vårt standardpaket. Efter att du skickat din beställning kommer vår installationspartner att göra en översyn av fastighetens förutsättningar och möjligheterna för en installation. Om det krävs installationsarbete utöver vad som ingår i vårt erbjudande får du en offert på tillkommande arbete.

4. Utmaning:

Det finns ingen vägg som är minst 30 cm bred för att fästa laddstationen på.

Hur du går vidare

Vanligtvis monteras laddstationen på en vägg eller liknande yta som är stabil och stark nog att hålla den.

Om det inte finns en sådan yta i närheten av din parkeringsplats, kommer installatören att rekommendera en annan lösning. Kostnaden för denna lösning ingår inte i vårt standardpaket. Vi rekommenderar att du fortsätter med din beställning och talar med installatören vid fastighetsinspektionen. Du kan avboka din beställning om kostnaderna överstiger dina förväntningar.

Konfigurera och köpa en ŠKODA iV Charger

Är installationen för ŠKODA iV Charger möjlig i ditt hem?

Med bara några klick kan du ta reda på hur man genomför installationen. Du får en indikation på om vårat standard paket passar dina behov eller om det finns utmaningar att lösa på vägen.

Oavsett resultat, kommer vi och vår installatören göra vårat bästa för att möjliggöra installationen.

Fråga { data.currentQuestion.index | plus 1 }/{ data.questionLength }

Toppen du är kvalificerad för grön teknik

Spara 50 % med programmet för grön teknik och komplettera din konfiguration.

Spara 50% med programmet grön teknik

Tyvärr - det verkar som om du inte är berättigad till grön teknik programmet

Fortsätt utan grön teknik programmet

Möjlighet för val av grön teknik

Grön teknik-bidraget minskar kostnaden för din ŠKODA iV Charger och dess installation med 50%. Vi kan ansöka för er räkning om bidraget om du uppfyller följande krav. Kontrollera dem och bekräfta din behörighet. För mer information om bidragssystemet för grön teknik, se avsnittet Ekonomiskt stöd eller ta reda på mer på webbplatsen för grön teknik.

Fråga { data.currentQuestion.index | plus 1 }/{ data.questionLength }

har lagts till i din varukorg

Visa korg